Pakiet na ślub standard 2.900,00 PLN

A&G-620-1.jpg
A&G-620-1.jpg

Pakiet na ślub standard 2.900,00 PLN

from 200.00

Zadatek - przy zawieraniu umowy w formie elektronicznej konieczne jest bezgotówkowe opłacenie zadatku w kwocie 200,00 pln

Pakiet obejmuje pełną obsługę w dniu ślubu od przygotowań do oczepin.

W ramach tego pakietu otrzymujesz również wymarzoną sesję poślubną.

Uwaga:

Bezpośrednio przed zawarciem umowy konieczne jest telefoniczne lub mailowe potwierdzenie dostępności terminu ślubu.

Proszę o wybranie wariantu płatności - zadatek

Wybierz wariant płatności:
Quantity:
Zawarcie umowy on-line

Cena usługi wynosi 2.900,00 pln

Zakres obsługi:

  • przygotowania u pary młodej, kosmetyczki itp.
  • zdjęcia z błogosławieństwa
  • reportaż fotograficzny z ceremonii ślubnej
  • zdjęcia rodzinne / portretowe
  • relacja fotograficzna z przyjęcia weselnego
  • minimum 250 zdjęć po autorskiej obróbce
  • pakiet dokumentacyjny minimum 1.000 zdjęć po korekcie kolorystycznej
  • fotografie udostępnione w formie cyfrowej na pendrivie w eleganckim etui
  • dojazd do 100 km na ślub gratis
  • plenerowa sesja ślubna albo narzeczeńska w ustalonym wspólnie terminie

Zakup usługi jest równoznaczny akceptacją postanowień i zawarciem umowy o dzieło następującej treści:

Umowa jest zawierana pomiędzy:

Wykonawcą - Miłoszem Mazelewskim prowadzącym działalność gospodarczą o nazwie Miłosz Mazelewski Fotografia

NIP: 573 259 91 11 z siedzibą w Częstochowie 42-200 ul. P.C.K. 2A m.20

a

Zamawiającym - dane kupującego/zamawiającego uzupełniane są w dalszej części zakupów.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na fotograficznym udokumentowaniu przebiegu uroczystości ślubno-weselnej w ustalonym wspólnie terminie i miejscu.

Czas pracy

Zdjęcia w dniu uroczystości wykonywane będą do tzw. oczepin nie dłużej niż do godz. 1 w nocy. Łączny czas pracy ustalany jest indywidualnie.

Ważne informacje

Wykonawca zrealizuje dzieło przy użyciu własnych narzędzi (sprzętu fotograficznego) i na własnych materiałach. Wykonawca oświadcza, że wykona fotografie z najwyższą starannością i na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł oraz według własnego zamysłu artystycznego. W związku z charakterem uroczystości wykonawca nie gwarantuje zarejestrowania wszystkich sytuacji i ludzi biorących w niej udział.

Opis usługi w pakiecie na ślub standard

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania nośnika danych z minimum 1.000 zdjęć po korekcie kolorystycznej dla zleceniodawcy oraz min. 250 fotografii cyfrowych - opracowanych w programie graficznym w formacie JPG wg. autorskiej obróbki.

Odbiór zdjęć

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przygotowanego materiału w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę oraz do zapłaty na jego rzecz wynagrodzenia po otrzymaniu dzieła.

Wynagrodzenie za wykonanie dzieła, za które Zamawiający zobowiązani są solidarnie zapłacić, wynosi : 2.900,00 PLN

Zamawiający zobowiązują się do opłacenia 200,00 pln zadatku w dniu zawarcia umowy.

Sesja poślubna GRATIS

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego zrealizowania tzw. sesji zdjęciowej poślubnej w ramach promocji organizowanej dla Zamawiających. Wykonanie tej usługi nastąpi w ustalonym zgodnie przez strony terminie i miejscu. Dojazd na miejsce wykonania tej usługi organizuje Zamawiający. Czas wykonywania zdjęć wynosi zazwyczaj około od 30 min do 2 godzin. Zdjęcia będą udostępnione na osobnym nośniku danych lub za pomocą strony internetowej w ilości od 15 do 80 szt. Płatność za wykonanie dzieła następuje niezależnie od realizacji sesji poślubnej, która jest usługą gratis.

Dane osobowe

Wykonawca zachowa bezterminowo na swój użytek, w szczególności dla promowania swoich usług, fotografie wykonane dla Zamawiających. Zamawiający w dalszej części formularza decydują czy wyrażają zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych i z tego tytułu nie będą przedstawiać roszczeń finansowych w stosunku do Wykonawcy.

Zamawiający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby realizacji postanowień umowy i archiwizacji zdjęć. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca. Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dane osobowe i zdjęcia mogą być przechowywane u Wykonawcy przez rok od wykonania dzieła, chyba że strony ustalą zgodnie inny termin.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej rozwiązanie wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Umowa zawierana jest w formie elektronicznej i jest wiążąca dla obu stron. Zamawiającym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Zamawiający potwierdzają, że zapoznali się z treścią powyższego pouczenia.

Strona wspiera bezpieczne płatności PayPal

Strona wspiera bezpieczne płatności PayPal