Pakiet na ślub dwa dni 3.200,00 PLN

K&P-374.jpg
K&P-374.jpg

Pakiet na ślub dwa dni 3.200,00 PLN

from 200.00

Zadatek - przy zawieraniu umowy w formie elektronicznej konieczne jest bezgotówkowe opłacenie zadatku w kwocie 200,00 pln

Pakiet obejmuje pełną obsługę w dniu ślubu od przygotowań do oczepin oraz przez 5 godzin na poprawinach.

W ramach tego pakietu otrzymujesz również wymarzoną sesję poślubną.

Uwaga:

Bezpośrednio przed zawarciem umowy konieczne jest telefoniczne lub mailowe potwierdzenie dostępności terminu ślubu.

Proszę o wybranie wariantu płatności zadatek.

Wybierz wariant płatności:
Quantity:
Zawarcie umowy on-line

Cena usługi wynosi 3.200,00 pln

Zakres obsługi:

 • przygotowania u pary młodej, kosmetyczki itp.
 • zdjęcia z błogosławieństwa
 • reportaż fotograficzny z ceremonii ślubnej
 • zdjęcia rodzinne / portretowe
 • relacja fotograficzna z przyjęcia weselnego
 • minimum 300 zdjęć po autorskiej obróbce
 • pakiet dokumentacyjny minimum 1.000 zdjęć po korekcie kolorystycznej
 • fotografie udostępnione w formie cyfrowej na pendrivie w eleganckim etui
 • dojazd do 100 km na ślub gratis
 • reportaż z drugiego dnia wesela do 5 godzin
 • plenerowa sesja ślubna albo narzeczeńska w ustalonym wspólnie terminie

Zakup usługi jest równoznaczny akceptacją postanowień i zawarciem umowy o dzieło następującej treści:

Umowa jest zawierana pomiędzy:

Wykonawcą - Miłoszem Mazelewskim prowadzącym działalność gospodarczą o nazwie Miłosz Mazelewski Fotografia

NIP: 573 259 91 11 z siedzibą w Częstochowie 42-200 ul. P.C.K. 2A m.20

a

Zamawiającym - dane kupującego/zamawiającego uzupełniane są w dalszej części zakupów.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na fotograficznym udokumentowaniu przebiegu uroczystości ślubno-weselnej w ustalonym wspólnie terminie i miejscu.

Czas pracy

Zdjęcia w dniu uroczystości wykonywane będą do tzw. oczepin nie dłużej niż do godz. 1 w nocy. Łączny czas pracy ustalany jest indywidualnie. Drugiego dnia wesela zdjęcia będą wykonywane nie dłużej niż 5 godzin.

Ważne informacje

Wykonawca zrealizuje dzieło przy użyciu własnych narzędzi (sprzętu fotograficznego) i na własnych materiałach. Wykonawca oświadcza, że wykona fotografie z najwyższą starannością i na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł oraz według własnego zamysłu artystycznego. W związku z charakterem uroczystości wykonawca nie gwarantuje zarejestrowania wszystkich sytuacji i ludzi biorących w niej udział.

Opis usługi w pakiecie ślub dwa dni

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania nośnika danych z minimum 1.000 zdjęć po korekcie kolorystycznej dla zleceniodawcy oraz min. 300 fotografii cyfrowych - opracowanych w programie graficznym w formacie JPG wg. autorskiej obróbki.

Odbiór zdjęć

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przygotowanego materiału w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę oraz do zapłaty na jego rzecz wynagrodzenia po otrzymaniu dzieła.

Wynagrodzenie za wykonanie dzieła, za które Zamawiający zobowiązani są solidarnie zapłacić, wynosi : 3.200,00 PLN

Zamawiający zobowiązują się do opłacenia 200,00 pln zadatku w dniu zawarcia umowy.

Sesja poślubna GRATIS

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego zrealizowania tzw. sesji zdjęciowej poślubnej w ramach promocji organizowanej dla Zamawiających. Wykonanie tej usługi nastąpi w ustalonym zgodnie przez strony terminie i miejscu. Dojazd na miejsce wykonania tej usługi organizuje Zamawiający. Czas wykonywania zdjęć wynosi zazwyczaj około od 1 do 4 godzin. Zdjęcia będą udostępnione na osobnym nośniku danych lub za pomocą strony internetowej. Płatność za wykonanie dzieła następuje niezależnie od realizacji sesji poślubnej, która jest usługą gratis.

Dane osobowe

Wykonawca zachowa bezterminowo na swój użytek, w szczególności dla promowania swoich usług, fotografie wykonane dla Zamawiających. Zamawiający w dalszej części formularza decydują czy wyrażają zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych i z tego tytułu nie będą przedstawiać roszczeń finansowych w stosunku do Wykonawcy.

Zamawiający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby realizacji postanowień umowy i archiwizacji zdjęć. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca. Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dane osobowe i zdjęcia mogą być przechowywane u Wykonawcy przez rok od wykonania dzieła, chyba że strony ustalą zgodnie inny termin.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej rozwiązanie wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Umowa zawierana jest w formie elektronicznej i jest wiążąca dla obu stron. Zamawiającym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Zamawiający potwierdzają, że zapoznali się z treścią powyższego pouczenia.

Strona wspiera bezpieczne płatności PayPal

Strona wspiera bezpieczne płatności PayPal